ICF Coaching Konferencia 2024 Ott leszek→

Következő esemény: ICF Kompetenciafórum | dr. Balajthy Bernadett PCC, Berkecz Mariann, Dedics Andrea

Minimum (készség)elvárások az ACC minősítéshez

This translation of the ICF Minimum Skills Requirements for ACC was developed by ICF Hungary and published 15th April, 2023. The original ACC Minimum Skills Requirements are available on the ICF website at: Updated Minimum Skills Requirements – International Coaching Federation.

A Minimum (készség)elvárások az ACC minősítéshez jelen fordítását az ICF Magyar Tagozata készítette és 2023. április 15-én publikálta. A hivatalos fordításokat megtalálod az ICF Global honlapján is: Updated Minimum Skills Requirements – International Coaching Federation.

Az ICF abban hisz, hogy kötelessége tagjait támogatni készségeik fejlesztésében. Minden MCC egyszer kezdő volt, majd lett haladó, végül mester. Ezen a szinten a coach működését elsősorban az jellemzi, hogy az ügyfélről tanul. Az ICF három minősítési szintje a coach pályáján a fejlődés és tanulás folyamatosságát jelzi.

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy segítséget nyújtson az ACC (Associate Certified Coach) minősítés megszerzésére készülődő coachoknak. Bízunk benne, hogy a mentorcoachokat és coaching szupervízorokat is támogatja felkészítő munkájukban, és szempontokat ad a coachképzésüket akkreditáltatni akaró intézmények számára is. Célunk, hogy támogassuk a coachokat az ACC minősítés követelményeinek sikeres teljesítésében, valamint coachkészségeik továbbfejlesztésében – az ICF Frissített kompetencia-modellnek megfelelően.

Ez a dokumentum segít megérteni a minősítésre készülőknek, hogy pontosan mit értékelnek az assessorok az egyes ICF kompetenciáknál. Bemutatja, hogyan nyilvánulnak meg az ACC szint sikeres teljesítéséhez szükséges minimumkészségek, valamint segít megérteni a coachingtól különböző viselkedéseket, amelyek miatt nem adható meg az ACC minősítés. Összeállításunk választ adhat a coachoknak az alábbi kérdésekre:

 1. Mit jelent ACC coachnak lenni?
 2. Mire figyelnek az ICF assessorok, amikor egy ACC coach felvételét értékelik?
 3. Coach utam ezen pontján milyen erősségeim vannak és milyen készségeimben kell még fejlődnöm, hogy megszerezzem az ACC minősítést?

Végezetül, az ICF meggyőződése, hogy ACC coachok valódi támogatást és értéket adnak az ügyfeleiknek. Ez az érték tulajdonképpen a coach ügyfélre és annak céljára irányuló figyelme, valamint az, hogy a coach teljes mértékben azzal foglalkozik, amivel az ügyfél szeretne. Elismerjük minden egyes coach fejlődési útját, és szívesen támogatunk további utadon, valamint ICF minősítési törekvéseidben.

1. Etikusan viselkedik

Definíció: Érti és következetesen betartja a coaching etikai irányelveit és a coach-szakmai normákat.

 1. Becsületes és őszinte az ügyfelekkel, a coaching megrendelőivel (szponzorokkal) és az érdekelt felekkel (stakeholder).
 2. Figyelemmel van az ügyfél identitására, környezetére, tapasztalataira, értékeire és hiedelmeire.
 3. Megfelelő és tiszteletteljes nyelvezetet használ ügyfelekkel, a coaching megrendelőivel (szponzorokkal) és az érdekelt felekkel (stakeholder).
 4. Betartja az ICF Etikai kódexének előírásait és a benne megfogalmazott alapértékek szerint jár el.
 5. Az érdekelt felekkel (stakeholder) kötött szerződései értelmében ügyel a titoktartásra és betartja a vonatkozó törvényeket.
 6. Tartja a szakmai határokat a coaching, a tanácsadás, a pszichoterápia és más segítő szakmák között.
 7. Amennyiben szükséges, más segítő szakemberhez irányítja ügyfeleit.

Fontos megjegyezni: Bármilyen szintű coachingról is legyen szó, ismerni és alkalmazni kell az ICF Etikai Kódexét, valamint függetlenül attól, hogy ACC, PCC vagy MCC minősítésű coachról legyen szó, a szakembernek értenie és azonosulnia kell azzal.

A jelentkezőnek a vizsgafelvételen demonstrálnia kell, hogy betartja az ICF Etikai Kódexét. Az a jelentkező, aki a hangfelvételen egyértelműen áthágja az ICF Etikai Kódexét, megbukik ezen a kompetencián, így nem kapja meg a minősítést.

A jelentkezőnek a hangfelvétel során végig, következetesen coachszerepben kell maradnia. Ide tartozik, hogy tudja és demonstrálja, a coaching-beszélgetés középpontjában az érdeklődés és a felfedezés (exploráció) áll, valamint, hogy a beszélgetés a jelen és a jövő dolgaira fókuszál. A jelentkező nem teljesíti ezt a kompetenciát, ha többnyire megmondja az ügyfélnek, hogy mit vagy hogyan csináljon (tanácsadó szerep), vagy ha a beszélgetés elsősorban múltbéli ügyekkel, különösen múltbéli érzelmekkel foglalkozik (terapeuta szerep).

Amennyiben a jelentkező nincs tisztában az ICF coaching-definíciójából fakadó alapokkal, mint például az exploráció és a készségfeltárás, akkor ez a tudás- és készséghiány az alábbi kompetenciák részleges teljesítésében is meg fog mutatkozni. Például, ha a coach szinte kizárólag tanácsot ad vagy a coach által választott utat kellene követnie az ügyfélnek, a bizalom és biztonság, jelenlét, aktív figyelem/hallgatás, a tudatosság előmozdítása és az ügyfél fejlődésének facilitálása/elősegítése nem jelennek meg, és a coach nem kapja meg a minősítést, bármelyik minősítési szintre is pályázott.

 

2. Coaching szemléletben működik

Definíció: Nyitott, kíváncsi, rugalmas és ügyfélközpontú szemléletet fejleszt és tart fenn.

 1. Elismeri, hogy ügyfelei felelősek saját döntéseikért.
 2. Coach-ként a folyamatos tanulás és önfejlesztés mellett köteleződik el.
 3. Saját coachingjának fejlesztése érdekében folyamatosan reflektál magára és munkájára.
 4. Tudatosítja magában és figyelembe veszi a kontextus és kultúra önmagára és másokra gyakorolt hatását.
 5. Észleléseit és intuícióit ügyfelei hasznára fordítja.
 6. Érzelmei szabályozásának képességét fejleszti és karbantartja.
 7. Mentálisan és érzelmileg felkészül az ülésekre.
 8. Szükség esetén külső segítséget kér.

2-es kompetencia: A “Coaching szemléletben működik” kompetencia a gyakorló coachok alapkompetenciája és arra fókuszál, hogyan van jelen a coach. Az ide vonatkozó viselkedések jellemzően sokkal inkább a coach teljes működésében mutatkoznak meg, mintsem egy-egy konkrét coaching ülésen. Ezért ezt a kompetenciaterületet nehezebb következetesen értékelni a minősítési folyamat során. Következésképpen ezen a kompetenciaterületen nincsenek az értékelésre vonatkozó viselkedési és készség-leírások. Így aztán a jelentkező tudását és képességét a 2-es kompetencia („Coaching szemléletben működik”) tekintetében sokkal inkább az ICF minősítési (írásbeli) vizsgáján értékelik.

3. Megállapodásokat köt, és azokat megtartja

Definíció: Partnerségben az ügyféllel és más érdekelt felekkel (stakeholder) tiszta és egyértelmű megállapodásokat köt a coaching-kapcsolatra, -folyamatra, -célokra és -tervekre. A teljes folyamatra és az egyes ülésekre egyaránt szerződik.

 1. Tisztázza, hogy mi a coaching és mi nem, valamint felvázolja a folyamat lépéseit az ügyfélnek és az érdekelt feleknek (stakeholder).
 2. Megállapodik az ügyféllel és az érdekelt felekkel (stakeholder) abban, hogy mi tartozik bele a coaching-kapcsolatba és mi nem, mit kínál a folyamat és mit nem, illetve kinek mi a felelőssége.
 3. Megállapodást köt a coaching-kapcsolatra vonatkozó irányelvek és konkrét paraméterek tekintetében, úgy, mint logisztikai kérdések, árazás, időpontegyeztetés, ülések időkeretei, felmondás, titoktartás és mások bevonása.
 4. Partnerségben az ügyféllel és más érdekelt felekkel (stakeholder) átfogó coaching-tervre és -célokra szerződik.
 5. Partnerségben az ügyféllel döntenek arról, hogy tudnak-e együtt dolgozni.
 6. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák vagy megerősítik, hogy mit szeretnének elérni az ülés során.
 7. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák, hogy az ügyfél szerint mivel szükséges foglalkozniuk vagy mit kell tenniük azért, hogy elérjék azt, amit szándékukban áll elérni az ülés során.
 8. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák, hogy mitől lesz az ügyfél számára sikeres a coaching-folyamat vagy -ülés (konkrét ismérvek), illetve visszaigazolják, megerősítik azokat.
 9. Partnerségben az ügyféllel kézben tartja az időkereteket és az ülés fókuszát.
 10. A coach a beszélgetést úgy folytatja az ügyféllel, hogy az folyamatosan az ügyfél által meghatározott cél felé haladjon, kivéve, ha az ügyfél mást jelez.
 11. Partnerségben az ügyféllel, méltó módon zárják le a coaching-kapcsolatot.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire egyértelmű és széleskörű az ülésre kötött megállapodás.
 2. Mennyire partner a coach és milyen mélységű partnerségben hozzák létre a megállapodást, határozzák meg a siker ismérveit, és mindazt, amivel foglalkozni szeretne az ügyfél.
 3. Mennyire képes a coach az ügyfél által meghatározott cél felé haladni végig az ülés során.

ACC szinten a 3-as kompetencia („Megállapodásokat köt, és azokat megtartja”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach meghívja az ügyfelet, hogy határozza meg, mit szeretne elérni az ülés során, és a coaching alatt a coach ehhez a célhoz tartja magát, kivéve, ha az ügyfél mást nem jelez.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor a 3-as kompetencia („Megállapodásokat köt, és azokat megtartja”) esetében:

 • A coach és az ügyfél megegyeznek abban, hogy az ügyfél mit szeretne elérni az ülés során.
 • A coach meghívja az ügyfelet, hogy meghatározza, mit szeretne elérni a coaching végére.
 • A coach az ügyfél által meghatározott célhoz tartja magát az ülés során, kivéve, ha az ügyfél mást nem jelez.
 • A coach kíváncsi az ügyfélre, és arra, ahogyan az ügyfél viszonyul a kitűzött céljához.

A jelentkező megbukik a „Megállapodásokat köt, és azokat megtartja” kompetencián ACC szinten, ha a coach választ témát az ügyfél számára, vagy ha a coach nem az ügyfél által választott témában coacholja.

 

 

4. Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot

Definíció: Partnerségben az ügyféllel biztonságos és támogató teret hoz létre, amiben az ügyfél szabadon megnyilvánulhat. Fenntartja a kölcsönös tiszteletet és bizalmat.

 1. Őszintén törekszik arra, hogy megértse az ügyfelet annak kontextusában, identitásával, környezetével, tapasztalataival, értékeivel és hiedelmeivel együtt.
 2. Tiszteletben tartja az ügyfél identitását, észleléseit, stílusát, nyelvezetét, és a coachingot az ügyfélhez igazítja.
 3. Elismeri és tiszteletben tartja az ügyfél egyedi képességeit, felismeréseit és munkáját a coaching folyamatban.
 4. Támogatást, empátiát és törődést mutat az ügyfél iránt.
 5. Támogatja, hogy az ügyfél kifejezze érzéseit, észleléseit, aggodalmait, hiedelmeit és javaslatait, valamint elismeri azokat.
 6. Nyitott és transzparens működésében megjelenik sebezhetősége, mellyel példát mutat és bizalmat épít.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire mély a coach kapcsolódása, és mennyire támogató az ügyféllel.
 2. Mennyire bízik a coach az ügyfélben és mennyire tartja tiszteletben őt, gondolkodási és kreatív „teremtő” folyamatát.
 3. Mennyire kész a coach arra, hogy nyitott, hiteles, sebezhető legyen az ügyféllel, ezáltal építve a kölcsönös bizalmat.

ACC szinten a 4-es kompetencia („Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach őszinte törődést, támogatást, tiszteletet mutasson az ügyfél iránt, és hogy alap szinten ráhangolódjon az ügyfél hiedelmeire, észleléseire, tanulási stílusára és a lényére.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor a 4-es kompetencia („Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot”) esetében:

 • A coach elismeri az ügyfél felismeréseit és tanulásait az adott pillanatban.
 • A coach feltárja az ügyfél az érzéseit, észleléseit, aggodalmait, hiedelmeit vagy javaslatait.
 • A coach kifejezi támogatását és gondoskodását az ügyfél iránt, amely inkább az ügyfél kontextusára, problémájára vagy helyzetére összpontosíthat, mint az ügyfél teljes lényére.

A jelentkező megbukik a „Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot” kompetencián ACC szinten, ha a coach előnyben részesíti saját helyzetértékelését az ügyfélével szemben; ha a coach nem kérdezi meg, hogyan gondolkodik az ügyfél a helyzetéről; ha a coach nem támogató és tiszteletlen az ügyféllel; vagy ha a coach figyelme az ügyfél helyett saját teljesítményén vagy a témában való jártasságán van.

 

 

5. Tudatosan van jelen

Definíció: Teljes tudatossággal van jelen az ügyfélleI nyitott, rugalmas, megtartó és magabiztos kapcsolódásban.

 1. Tartja a fókuszt, jó megfigyelő, empatikus, és reagál az ügyfélre.
 2. A coaching folyamat során fenntartja érdeklődését/„kíváncsiság”-át.
 3. Jól kezeli érzelmeit, hogy fenntartsa a jelenlétet az ügyféllel.
 4. Magabiztosan kezeli az ügyfél erős érzelmeit a coaching folyamatban.
 5. Magabiztosan dolgozik a nem-tudással.
 6. Teret teremt és hagy a csendnek, a megpihenésnek és a reflexiónak.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire fókuszál az ügyfélre és milyen mély a partneri kapcsolatuk.
 2. Mennyire alapos megfigyelő és mennyire dolgozik az ügyfél teljes lényével a coaching folyamatban.
 3. Mennyire képes megteremteni a teret a reflexióhoz, és mennyire tud jelen lenni az ügyfél számára megszólalásaival és csendjével.

ACC szinten a 5-ös kompetencia („Tudatosan van jelen”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach fenntartsa kíváncsiságát az ügyfél és annak témája iránt, másrészt mennyire reagál az ülés során felhozott információkra.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 5-ös kompetencia („Tudatosan van jelen”) esetében:

 • A coach nyitott és érdeklődő a teljes ülés során.
 • A coach elfogadja az ügyfél által behozott helyzeteket.
 • A coach engedi, hogy legalább részben az ügyfél irányítsa a beszélgetést.

Az ICF szerint az „Elősegíti és fenntartja a bizalmat és a biztonságot” és a „Tudatosan van jelen” (4-es és 5-ös) kompetenciák szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A jelentkező megbukik a „Tudatosan van jelen” kompetencián ACC szinten, ha a coach előnyben részesíti saját helyzetértékelését az ügyfélével szemben; ha a coach nem kérdezi meg, hogyan gondolkodik az ügyfél a helyzetéről; vagy a kapott információra nem reagál, továbbá ha következetesen vezeti a beszélgetést, illetve ha a coach figyelme az ügyfél helyett saját teljesítményén vagy a témában való jártasságán van.

6. Aktívan figyel/hallgat

Definíció: Egyaránt koncentrál arra, amit az ügyfél mond és nem mond ki, hogy teljesen megértse az ügyfél kommunikációját az ügyfél rendszereinek kontextusában, és hogy támogassa az ügyfél önkifejezését.

 1. Figyelembe veszi az ügyfél kontextusát, identitását, környezetét, tapasztalatait, értékeit és hitrendszerét, hogy elősegítse az ügyfél által kommunikáltak megértését.
 2. Reflektál az ügyfél kommunikációjára és/vagy összefoglalja azt, hogy biztosítsa az egyértelműséget és a megértést.
 3. Felismeri, ha az ügyfél kommunikációja mögött más is meghúzódik, és rákérdez arra.
 4. Észreveszi, elismeri és feltérképezi az ügyfél érzelmeit, energiaváltozásait, nonverbális jelzéseit és más viselkedésbeli megnyilvánulásait.
 5. Egységben érzékeli az ügyfél szavait, hangszínét és testbeszédét, hogy megértse a kommunikáltak teljes jelentését.
 6. Felismeri az ügyfél ismétlődő viselkedéseit és érzelmeit az ülések során, és így azonosítanak témákat és mintázatokat.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire figyelmesen követi az ügyfél kommunikációját, beleértve az ügyfél személyét és célkitűzéseit.
 2. Mennyire képes több szinten meghallani az ügyfelet, beleértve a szavak érzelmi töltetét és lényegi jelentését.
 3. Mennyire képes kihallani az ügyfél hiedelmeit, az „itt-és-most”-ban megszülető gondolatait, felfedezéseit és tanulásait, beleértve a nyelvben, érzelmekben és cselekedetekben feltűnő inkongruenciák (oda nem illő momentumok) felismerését.
 4. Mennyire képes meghallani és integrálni (magáévá tenni) az ügyfél nyelvezetét, és mélyebb felfedezésre meginvitálni őt.

ACC szinten a 6-os kompetencia („Aktívan figyel/hallgat”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach meghallgassa, mit kommunikál az ügyfél a céljaival kapcsolatban; reagáljon az ügyfél által elmondottakra a tisztázás érdekében; és integrálja mindazt, amit az ügyfél kommunikált azért, hogy támogassa őt a céljai elérésében. Az alábbiak jellemzők coach viselkedésére ebben a kompetenciában: meghallgatja és meghallja, mit kommunikált az ügyfél verbálisan és non-verbálisan, beleértve a hangszínt, energia vagy érzelmei változásokat és a testbeszédet.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 6-os kompetencia („Aktívan figyel/hallgat”) esetében:

 • A coach összefoglal és újrafogalmaz annak érdekében, hogy biztosítsa, pontosan megértette, mit mondott az ügyfél.
 • A coach olyan megfigyeléseket tesz, amik támogatják az ügyfelet új asszociációk/kapcsolódások létrehozásában.
 • A coach az ügyféllel együtt co-kreál egy jövőképet.

A jelentkező megbukik a „Aktívan figyel/hallgat” kompetencián ACC szinten, ha a coach nem demonstrálja azt, hogy az ügyfélre figyel és arra reagál, amit az ügyfél kommunikál, illetve, ha a coach válaszai/reakciói nincsenek összefüggésben azzal, amit az ügyfél szeretne elérni. A jelentkező akkor is megbukik ACC szinten, ha a coach azokra a pontokra figyel, amelyekben megcsillogtathatja saját tudását vagy megmondja az ügyfélnek, mit kellene tennie a témával kapcsolatban.

 

7. Előmozdítja a tudatosságot

Definíció: Előmozdítja az ügyfél tanulását, valamint, hogy az ügyfél új felismerésekre jusson. Ehhez olyan eszközöket és technikákat használ, mint például a hatásos/erőteljes kérdezéstechnika, csendtartás, metaforák és analógiák.

 1. Figyelembe veszi az ügyfél tapasztalatait, hogy a közös munka a lehető leghasznosabb legyen.
 2. Szelíden provokálja az ügyfelet, hogy az felismerésekre jusson és tudatosságra tegyen szert.
 3. Kérdéseket tesz fel az ügyfélről: gondolkodásmódjáról, értékeiről, szükségeiről, igényeiről, hiedelmeiről, stb.
 4. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek az ügyfelet segítik abban, hogy túllépjen az aktuális gondolati keretein.
 5. Meghívja az ügyfelet, hogy mondjon többet az “itt és-most”-ban megtapasztaltakról.
 6. Észreveszi, mi működik a folyamatban, és azzal dolgozik, hogy előmozdítsa az ügyfél haladását.
 7. Reagál az ügyfél szükségleteire, és finomhangolja a coaching-folyamatot.
 8. Segíti az ügyfelet azoknak a tényezőknek a felismerésében, amelyek hatással vannak a jelen és jövőbeli viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázatokra.
 9. A továbblépéssel kapcsolatos ötletelésre hívja az ügyfelet, valamint annak feltárására, hogy mire kész és képes.
 10. Támogatja az ügyfelet a perspektívák/nézőpontok átkeretezésében.
 11. Úgy osztja meg megfigyeléseit, felismeréseit és érzéseit, hogy nem ragaszkodik hozzájuk, és ezek hatására az ügyfél új tanulásra/felismerésre juthat.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire használja az érdeklődés, a feltárás, a csendtartás eszközeit és más technikákat, amelyek abban támogatják az ügyfelet, hogy új vagy mélyebb tanulásra és tudatosságra jusson.
 2. Mennyire képes társfelfedezőként és felfedezés-katalizátorként együttműködni az ügyféllel, azért hogy, feltárják az ügyfél szavainak érzelmi és lényegi jelentését.
 3. Mennyire képes társfelfedezőként és felfedezés-katalizátorként együttműködni az ügyféllel, azért hogy, feltárják az ügyfél hiedelmeit, az „itt-és-most”-ban megszülető gondolatait, felfedezéseit és tanulásait.
 4. Mennyire képes a coach támogatni az ügyfelet új vagy kiterjesztett gondolkodásmódok és nézőpontok felfedezésében.
 5. Mennyire tartja fontos eszköznek és hívja meg, illetve vonja be az ügyfél intuícióját, gondolkodását és nyelvezetét a coaching folyamatba.

ACC szinten a 7-es kompetencia („Előmozdítja a tudatosságot”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach használja az érdeklődés, feltárás és a csendtartás eszközeit, és más technikákat, hogy abban támogassa ügyfelét, hogy az új vagy mélyebb tanulásra és tudatosságra jusson.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 7-es kompetencia („Előmozdítja a tudatosságot”) esetében:

 • A coach érdeklődik az ügyfél elképzelései, hiedelmei, gondolatai, érzései és viselkedése iránt vagy feltárja azokat, azzal kapcsolatban, amit az ügyfél a coaching során szeretne elérni.
 • A coach támogatja az ügyfelét abban, hogy új vagy más nézőpontokból lásson rá a helyzetére.
 • A coach elismeri az ügyfél új felismeréseit, tanulását és az ügyfél által vágyott állapot felé való elmozdulását.

A jelentkező megbukik a „Előmozdítja a tudatosságot” kompetencián ACC szinten, ha a coach következetesen az ügyfél oktatására vagy a saját tudásának, ötleteinek vagy hiedelmeinek megosztására fókuszál; ha a coach többségében irányított kérdéseket tesz fel, vagy olyanokat, melyekre csak egyféle válasz adható; vagy ha a coach kérdései és érdeklődése egy agenda vagy a coach által meghatározott témák mentén haladnak.

8. Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését

Definíció: Partnerségben az ügyféllel cselekvéssé alakítja a tanulást és a felismeréseket. Odafigyel arra, hogy fejlődjön az ügyfél autonómiája/önrendelkezése a coaching-folyamatban.

 1. Azon dolgozik az ügyféllel, hogy integrálja az ügyfél világnézetébe/világképébe és viselkedésébe az új tudatosságot, felismeréseket és tanulásokat.
 2. Partnerségben az ügyféllel, célokat, tetteket és számonkérési/felelősségi lépéseket hoznak létre, amelyek integrálják és kiterjesztik az új tanulást.
 3. Elismeri és támogatja az ügyfél autonómiáját a célok, tettek és a számonkérési módszerek kialakításában.
 4. Támogatja az ügyfelet abban, hogy meghatározza, milyen várható eredmények és tanulások származhatnak a kitűzött lépésekből.
 5. Arra biztatja ügyfelét, hogy átgondolja az előtte álló utat, beleértve az erőforrásokat, támogatást és az esetleges akadályokat.
 6. Partnerségben az ügyféllel összefoglalják az üléseken és/vagy az ülések között történt felismeréseket és tanulást.
 7. Megünnepli az ügyfél fejlődését/haladását és sikereit.
 8. Ügyfelével partnerségben zárják le az ülést.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire képes a coach támogatni ügyfelét abban, hogy az feltárja az önmagáról és helyzetéről való tanulását, majd azt céljaira szabja.
 2. Mennyire képes a coach teljes partnerségben az ügyféllel olyan akciótervet létre hozni, amely újonnan tudatosított gondolatait, érzéseit, tanulását felhasználva viszi közelebb kitűzött céljaihoz.
 3. Mennyire képes a coach támogatni ügyfelét abban, hogy mérhetővé tegye a célkitűzéseihez vagy az előre elfogadott eredményekhez vezető lépéseket.
 4. Mennyire képes a coach partnerként támogatni ügyfelét abban, hogy feltárja és elismerje a coaching ülésen tanúsított folyamatos fejlődését, haladását.
 5. Milyen mértékű partnerségben zárják le az ülést.

ACC szinten a 8-as kompetencia („Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach demonstrálja, támogatja ügyfelét annak feltárásában, hogyan fogja alkalmazni az ülésen tanult és tudatosított momentumokat a későbbiekben. Ez az akcióterv az ügyfél céljaihoz kapcsolódik és magában hordozza az ügyfél további gondolkodási, tanulási és fejlődési lehetőségét. ACC szinten a coach ajánlhat további forrásokat, amik segítik az ügyfelet céljai elérésében, feltéve, hogy ezeket nem erőlteti rá az ügyfélre.

Konkrétan az ACC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 8-as kompetencia („Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését”) esetében:

 • A coach kérdésekkel segíti ügyfelét a felismerések tettekbe való átfordításában.
 • A coach partnerként vesz részt az ügyfél cselekvési tervének megalkotásában és/vagy megerősítésében.
 • A coach támogatja ügyfelét az ülés lezárásában.

A jelentkező megbukik a „Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését” kompetencián ACC szinten, ha a coach ragaszkodik ahhoz, hogy a coach által előírt tevékenységeket hajtsa végre ügyfele; ha olyan lépéseket/akciókat javasol, amelyek nem egyértelműen kapcsolódnak az ügyfél kijelölt céljához (agendájához); ha nem hívja meg ügyfelét annak azonosítására vagy feltárására, hogyan fordítható le az ügyfél tanulása további lépésekre és tevékenységekre az ügyfél célja felé vezető úton; ha nem támogatja ügyfelét az ülés lezárásában.

A dokumentumot fordították: Draskóczi Katalin PCC, ACTC, Györke Zsuzsanna, Király Olívia PCC, Németh Zita MCC, Szabó Tamara MCC, van der Meer Gabriella MCC, Zilahi Angéla PCC. A lektorálási feladatokat ellátta: Barnóczki Annamária MCC, ACTC és Izsák Norbert MCC.